ANBI – Doelstelling en beleid RRDF

ANBIStichting RRDF (Rural Relief and Development Foundation)
Bloemenstraat 12, 2981 BE Ridderkerk.

Gevestigd te Ridderkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer S 24314741
Fiscaalnummer 8094.19.178


Doelstelling
RRDF heeft als doel de allerarmsten in India aan een beter bestaan te helpen.


Actueel beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

 1. Voeding
 2. Medische zorg
 3. Onderwijs
 4. Persoonlijke ontwikkeling
 5. Vakopleiding
 6. Ontwikkeling van de infrastructuur
 7. Verstrekken van microkredieten
 8. Bestrijding van kinderarbeid

Werving van fondsen
De bestaande contacten met de diverse donateurs en zakelijke relaties worden actief onderhouden en zo mogelijk uitgebreid. Een nieuwsbrief wordt regelmatig aan de donateurs verzonden via e-mail en post. Informatie is te vinden op www.rrdf.nl


Beheer van fondsen
De fondsen van RRDF worden op een adequate manier door het bestuur beheerd, waarbij “100% naar het doel” gehanteerd wordt. Het accountantskantoor P&P Audit BV te Goes verzorgt kosteloos de jaarrekeningen. De penningmeester legt alle inkomsten en uitgaven gespecificeerd vast met een daartoe aanwezig boekhoudprogramma.
Hij doet tijdens de bestuursvergaderingen verslag van zijn bevindingen.


Besteding van fondsen
De bestedingen worden uitsluitend aangewend voor door het bestuur goedgekeurde uitgaven door de buitenlandse partners.


Toelichting op werkzaamheden

1. Slum project
Momenteel steunt de stichting 1825 kinderen boven 3 jaar en 409 kinderen tot 3 jaar (stand augustus 2014) in 14 slums.

 • kinderen tussen 0 en 4 jaar krijgen dagelijks een halve liter melk.
 • kinderen boven 3 jaar krijgen elke schooldag een warme (voedingrijke) maaltijd. Met de maaltijd worden extra vitaminen door de slumverpleegster verstrekt.
 • medische zorg wordt door onze lokale arts verleend, in samenwerking met een verpleegster die aan elke slum is verbonden.
 • de kinderen uit de slums krijgen basiseducatie volgens het bridge school plan.

Alles is gericht op het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid.

2.Inkomstengeneratie via microkredieten
Ruim 1000 leningen zijn verstrekt. Uitbreiding en terugbetalingen hebben de volle aandacht om de deelnemers een beter gezinsinkomen te bezorgen.

3. Opleiding technische vakken (VTC)
Het eind 2013 gereedgekomen technisch trainingcentrum voorziet uitstekend in de behoefte aan vakmensen. Aan jonge mensen wordt een vak geleerd om hen op eigen benen een toekomst te laten verwerven. Per sessie worden 73 kandidaten opgeleid in 6 vakken. Examens worden afgenomen door SETWIN, een Indiase semioverheidsinstelling.

4. Gift shop
De gift shop, te bereiken via de website http://www.rrdf.nl/donatie.php?pagina_id=61 voorziet in de behoefte van donateurs om slumbewoners een praktisch cadeau te geven.


Controle
Jaarlijkse bezoeken door de bestuursleden aan de partners in India vormen, naast de plaatselijke accountantscontrole door geregistreerde lokale accountants, de garantie voor een adequate besteding van de donaties.


Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen salaris en geen onkostenvergoeding. Bij elke handeling en uitvoering van het beleid staat voorop dat 100% van de donaties aan de doelen zal worden besteed.